ScrollToTop

Regulamin akcji Niania w KCK

 1. Niania w KCK realizowana jest w trakcie trwania imprez organizowanych przez Kieleckie Centrum Kultury, w siedzibie KCK, Plac Moniuszki 2 B, 25-334 Kielce.
 2. Opieka nad dziećmi w ramach akcji Niania w KCK przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 4 do 10 roku życia.
 3. Z opieki podczas imprez korzystają tylko dzieci, których rodzic/opiekun przebywa w tym czasie na wydarzeniu organizowanym w Kieleckim Centrum Kultury.
 4. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Kieleckiego Centrum Kultury o chęci skorzystania z usługi „Niania w KCK” telefonicznie (tel. 41 36-76-711 w.243) w godz. od 9:00 do 14:00 minimum 2 dni robocze przed wydarzeniem.
 5. Opieka nad dziećmi sprawowana jest od momentu przyjęcia dziecka od rodzica/opiekuna tj. najwcześniej 30 minut przed rozpoczęciem imprezy do momentu odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna tj. najpóźniej 20 minut po zakończeniu imprezy, a także podczas przerw.
 6. Jednorazowa maksymalna liczba miejsc na zajęcia w ramach akcji Niania w KCK wynosi 15.
 7. Opieka nad dzieckiem jest bezpłatna dla osób które zakupiły bilet na wydarzenie organizowane przez Kieleckie Centrum Kultury.
 8. Przyjmowanie i odbieranie dziecka odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Kieleckie Centrum Kultury, po okazaniu zakupionego biletu z przydzielonym miejscem oraz pozostawieniem telefonicznych danych kontaktowych.
 9. Organizator akcji tj. Kieleckie Centrum Kultury nie podejmuje się opieki nad dzieckiem, które jest chore, a jego stan zdrowia może spowodować pogorzenie stanu zdrowia pozostałych uczestników.
 10. W wyjątkowych okolicznościach Organizator akcji zastrzega sobie prawo do wywołania rodzica/opiekuna z wydarzenia.
 11. Rodzic/opiekun dziecka ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez swoje dzieci.
 12. Kieleckie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie KCK.
 13. Organizator akcji oraz jego pracownicy nie są uprawnieni do podawania dziecku lekarstw, posiłków i napojów.
 14. Rodzice/opiekunowie korzystający z akcji Niania w KCK biorą odpowiedzialności za wypadki wynikające z tytułu nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

Powrót