Data publikacji: 13 III 2020

Kieleckie Centrum Kultury Pl. Moniuszki 2 b
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Kierownik ds. kadr w dziale organizacyjno-kadrowym
Wymiar etatu: 1/1

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

– prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę, aneksów, porozumień i wypowiedzeń umów o pracę oraz cywilnoprawnych, wystawianie świadectw pracy itp.,
– prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich itp., udział w naliczaniu wynagrodzeń i sporządzaniu list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń,
– sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenia),
– stała obsługa programu kadrowo-płacowego,
– prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS,
– rozliczanie delegacji pracowniczych,
– kontrola terminowości oraz prowadzenie ewidencji szkoleń BHP oraz badań medycyny pracy,
– udzielanie wyjaśnień pracownikom w zakresie spraw kadrowo-płacowych, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, prowadzenie korespondencji zewnętrznej w zakresie spraw kadrowo-płacowych,
– współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska, organizowanie naborów i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
– prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
– archiwizacja dokumentów wytworzonych w dziale.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Kieleckie Centrum Kultury, 25-334 Kielce Pl. Moniuszki 2 B

Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Praca przy komputerze, prowadzenie rozmów telefonicznych, kontakt z interesantem, przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Wymiar czasu pracy: 1 etat, umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku ,
– biegła znajomość obsługi komputera i korzystania z Internetu, znajomość oprogramowania biurowego typu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

– bardzo dobra znajomość programów MS Word i MS Excel,
– znajomość programów kadrowo-płacowych,
– znajomość programu PŁATNIK,
– bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, sumienność, systematyczność,
– umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– curriculum vitae oraz list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
– podpisana klauzula informacyjna RODO/w załączeniu/,
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 20.03.2020 r. do godz. 16:00, osobiście, lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:

Sekretariat Kieleckiego Centrum Kultury
25-334 Kielce Pl. Moniuszki 2 B,

Z dopiskiem na kopercie ,,Kierownik ds. kadr,,/liczy się data stempla pocztowego/

ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariatkck@kck.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW