Data publikacji: 06 III 2024

Strategia działania dla Kieleckiego Centrum Kultury na lata 2024 – 2029 ma za zadanie sprecyzować cele, nakreślić jasno misję i wizję instytucji oraz zaplanować dalszą działalność obiektu. Służy usystematyzowaniu i przejrzystemu nakreśleniu działań już podjętych oraz zaproponowaniu dalszego efektywnego rozwoju. Pomoże także w lepszy sposób zarządzać projektami już powstałymi, oraz pozwoli na planowanie kolejnych przedsięwzięć o kulturalnym charakterze. Kieleckie Centrum Kultury jest obiektem z niezwykłym potencjałem artystycznym i twórczym we wszelkich dziedzinach sztuki. Dzięki proponowanej strategii działania, realizowanej w efektywny sposób, narzędziom do jej realizacji oraz doświadczeniu zawodowemu, chcemy zbliżyć się do naszego celu, którym jest bycie jednym z najlepszych Centrum Kultury w Polsce, posiadającym najciekawszą ofertę kulturalną. Celem niniejszego opracowania jest nakreślenie misji i wizji jaką chcielibyśmy Państwu zaproponować. Przy wsparciu Miasta Kielce, oraz Mecenasów zobowiązujemy się poprowadzić prawdziwie Europejski obiekt kultury, stanowiący centrum artystyczne całego regionu Świętokrzyskiego.  Plany rozwoju na najbliższe lata rozwiniemy w kolejnych rozdziałach po analizie otoczenia, potrzeb oraz poznaniu warunków wyjściowych. Z pewnością jednak zamierzamy wprowadzić do stałego repertuaru autorskie widowiska muzyczne, skierowane do szerokiego grona odbiorców, pisane specjalnie na potrzeby Kielc i promujące region. Pragniemy zaproponować widzom spojrzenie z nowej perspektywy na wydarzenia Kieleckiego Centrum Kultury. Poprzez nowoczesne, multimedialne widowiska zamierzamy poszerzyć repertuar oraz udostępnić go lokalnej społeczności.

W myśl naszego statutu do podstawowych zadań KCK należy:

  • upowszechnianie i ochrona kultury,
  • tworzenie warunków dla rozwoju profesjonalnego i amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
  • organizowanie imprez kulturalnych i prowadzenie impresariatu artystyczno – kulturalnego,
  • prowadzenie edukacji kulturalnej, artystycznej i wychowanie przez sztukę, 
  • prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i wystawienniczej.

Wszystkie wyżej wymienione zadania będą szczegółowo realizowane w myśl niniejszej strategii. Analiza poszczególnych obszarów strategicznych funkcjonowania instytucji, poczynając od repertuaru, wizerunku i postrzegania przez publiczność, poprzez działania edukacyjne, marketingowe i promocyjne, aż po rozwój infrastruktury, zarządzanie kadrami i środowiskiem pracy, pokazuje określony, jasno zdefiniowany, wyrazisty obraz tego czym powinno być Kieleckie Centrum Kultury – jednym z najlepszych Centrum Kultury w Polsce z najciekawszą ofertą kulturalną w regionie.

,,Mam nadzieję, że niniejsza strategia w syntetyczny sposób przedstawi koncepcję zarządzania
tą instytucją i plan jej rozwoju w kolejnych latach”.

Agata Klimczak-Kołakowska

Darmowy wyjazd z parkingu dla widowni uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych na dużej scenie KCK:

Wyjazd po tych godzinach płatny na podstawie biletu wjazdowego.